Zásady ochrany osobných údajov


  Informácia o spracovaní osobných údajov zákazníkov spoločnosti

  M + M Martinec, s.r.o.

  Úvodné informácie

  Spoločnosť M + M Martinec, s.r.o., so sídlom Panholec 1, Pezinok 902 01, IČO: 35 887 591, registrácia vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 31910/B (ďalej len „spoločnosť“ alebo „správca“) spracúva osobné údaje svojich zákazníkov/kupujúcich nakupujúcich v spoločnosti či už prostredníctvom e-shopu alebo osobne na jednej z prevádzok spoločnosti, resp. na odbernom mieste, a to v súlade s

  nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“),

  a za stanovenými účelmi, ako aj spôsobmi a prostriedkami spracovania, ktoré vždy zodpovedajú konkrétnemu právneho základu v zmysle článku 6 Nariadenia.

  Táto informácia obsahuje jednak transparentné informácie v zmysle ustanovenia článkov 13 a 14 Nariadenia, ako aj poučenie o právach kupujúcich/zákazníkov ako dotknutých osôb v zmysle ustanovení článkov 15 až 22 Nariadenia.

  Rozsah/kategórie spracúvaných osobných údajov

  Osobne poskytnuté osobné údaje

  Pri spracúvaní osobných údajov rešpektuje spoločnosť zásadu minimalizácie spracúvaných údajov a spracúva iba tie osobné údaje svojich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo zaslaných objednávok, resp. vyplývajúcich zo zmluvných alebo predzmluvných vzťahov, t. j. za účelom dodania objednaného tovaru. Spoločnosť spracúva osobné údaje svojich zákazníkov v nasledovnom rozsahu:

  -Meno a priezvisko

  -E-mail

  -Telefónne číslo

  -Fax

  -Adresa trvalého pobytu, príp. fakturačná a dodacia adresa

  Žiadne spracúvané osobné údaje nepochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

  Účel spracúvania osobných údajov

  Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri objednávke tovaru, prípadne iným spôsobom pri uzatvorení právneho vzťahu so spoločnosťou alebo v priebehu jeho trvania, sú spracúvané za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo zaslaných objednávok, resp. vyplývajúcich zo zmluvných alebo predzmluvných vzťahov, t. j. za účelom dodania objednaného tovaru.

  Právny základ spracúvania osobných údajov

  1/Uzavretie a plnenie zmluvy, predzmluvné vzťahy

  Poskytnutie Vašich osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je nevyhnutné za účelom uzatvorenia kúpnej alebo inej zmluvy týkajúcej sa dodávky tovarov alebo služieb, ktoré si v spoločnosti objednáte, ako aj za účelom doručenia objednaného tovaru.

  2/Zákonná povinnosť

  Po realizácii dodávky tovaru alebo služby ďalej spracúvame osobné údaje zákazníkov z dôvodu plnenia povinností uchovávať určité údaje v dobe stanovenej právnymi predpismi. Ak teda právny predpis stanovuje dobu, počas ktorej musí spoločnosť uchovávať osobné údaje zákazníkov, budú tieto údaje spracúvané a uchovávané aj po splnení všetkých povinností vyplývajúcich zo zmluvy (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

  Príjemcovia osobných údajov

  V prípade doručovania tovaru môžu byť Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu (t. j. meno, priezvisko, dodacia adresa) poskytnuté kuriérskej službe alebo spoločnosti Slovenská pošta, a.s.. Bez poskytnutia osobných údajov kuriérskej službe alebo spoločnosti Slovenská pošta, a.s. by nebolo možné doručenie objednaného tovaru na zákazníkom zvolenú adresu.

  Spoločnosť môže byť ďalej povinná poskytnúť osobné údaje účtovnej spoločnosti, audítorovi, daňovému poradcovi alebo advokátovi, ak tak ustanovuje právny predpis alebo zmluva, prístup k osobným údajom tak môžu mať v nevyhnutnom rozsahu i táto osoba.

  Doba uchovávania osobných údajov

  Doba uchovávania, resp. spracúvania osobných údajov zákazníkov je nasledujúca:

  •uchovávanie po dobu trvania zmluvného vzťahu, resp. po dobu splnenia všetkých povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu

  •uchovávanie po dobu stanovenú právnymi predpismi, predovšetkým daňovými a účtovnými predpismi.

  Práva zákazníka ako dotknutej osoby

  • požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom;
  • požadovať opravu nesprávnych alebo neaktuálnych údajov alebo doplnenie chýbajúcich údajov;
  • požadovať vymazanie spracúvaných osobných údajov v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali;
  • požadovať obmedzenie spracúvania v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. ak dotknutá osoba napadne správnosťosobných údajov alebo spracúvanie jeprotizákonnéadotknutá osoba namieta protivymazaniu osobných údajovažiadanamiestotoho obmedzenie ich použitia;
  • požadovať od spoločnosti prenos spracúvaných osobných údajov k inému prevádzkovateľovi,
  • podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte Európskej únie v ktorom má trvalý pobyt, miesto výkonu práce alebo v mieste, v ktorom podľa nej prišlo k porušeniu povinností pri spracúvaní osobných údajov.Na území Slovenskej republiky plní funkciu dozorného orgánu Úrad na ochranu osobných údajov.

  Ďalšie informácie

  Osobné údaje poskytnuté zákazníkom sú spracúvané na iných právnych základoch ako je súhlas s ich spracovaním.

  Údaje, ktoré zákazník poskytuje, sú vyžadované za účelom plnenia zmluvných alebo zákonných povinností, a preto súhlas zákazníka na ich spracovanie nevyžaduje. V prípade neposkytnutia údajov by totiž spoločnosti bolo znemožnené plniť si svoje povinnosti vyplývajúce z objednávky zákazníka.

  Kontaktné údaje

  Kontaktné údaje spoločnosti:

  M + M Martinec, s.r.o.,

  Panholec 1, Pezinok 902 01,

  IČO: 35 887 591

  Osobou kompetentnou v oblasti ochrany osobných údajov v spoločnosti, je Peter Martinec, tel. 033/6476 246, email mm@martinec.sk.

  M+M Martinec s.r.o., Paholec 1, Pezinok 902 01, +421905569909, eshop@martinec.sk