Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky

internetového obchodu (e-shopu)

spoločnosti M+M Martinec, s.r.o.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Súčasťou Obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky predávajúceho.

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom, predávajúcim a dodávateľom tovarov a služieb e-shopu www.martinec.sk je spoločnosť M + M Martinec, s.r.o. so sídlom Panholec 1, 902 01 Pezinok, IČO: 35 887 591, zapísaná v OR OS BA I, oddiel: Sro, vložka číslo: 31910/B.
 2. Kontaktné údaje predávajúceho sú:

  adresa: Panholec 1, 902 01 Pezinok

  email: mm@martinec.sk

  zákaznícka linka: 033/6476246

  fax: 033/6402003

  zodpovedná osoba: Peter Martinec
 3. Neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí s Obchodnými podmienkami predávajúceho a objedná si tovar alebo služby predávajúceho prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov v súlade s týmito Obchodnými podmienkami. Kupujúcim je aj spotrebiteľ.
 5. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 6. Zákonom sa rozumie zákon 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 7. Orgán dozoru v zmysle Zákona je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172-3, fax č.: 02/ 58272 170
 8. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet na web stránke www.martinec.sk s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 9. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu www.martinec.sk.
 10. Za písomnú komunikáciu medzi kupujúcim a predávajúcim sa považuje aj elektronická komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu a e-mailovej komunikácie.

Článok II.

Objednávka

 1. Kupujúci si objednáva tovar a služby uložením do košíka v e-shope predávajúceho na webovej stránke www.martinec.sk a odoslaním formulárovej objednávky predávajúcemu. Pre korektné vybavenie objednávky je kupujúci povinný vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si spôsob dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby z možností navrhnutých predávajúcim.
 2. Súčasťou objednávky je oboznámenie kupujúceho so skutočnosťou, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť kúpnu cenu tovaru alebo služby.
 3. Kupujúci zaslaním objednávky a zaškrtnutím políčka súhlasu s Obchodnými a reklamačnými podmienkami predávajúceho súhlasí so znením Obchodných podmienok, vrátane reklamačných podmienok predávajúceho, ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda je svojou objednávkou viazaný, o. i. k zaplateniu kúpnej ceny za objednaný tovar alebo službu.
 4. Po odoslaní objednávky predávajúcemu je automaticky vygenerovaný e-mail s predmetom „Potvrdenie prijatia objednávky“, ktorý je potvrdením prijatia objednávky e-shopom, kde sú zhrnuté informácie potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Tento e-mail má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky predávajúcim a jeho súčasťou sú platné a účinné Obchodné a reklamačné podmienky predávajúceho. Automaticky vygenerovaný e-mail s predmetom „Potvrdenie prijatia objednávky“ nie je záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim v zmysle článku III týchto Obchodných podmienok.
 5. Na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú uviedol v odoslanej objednávke predávajúcemu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa jeho objednávky.

Článok III.

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 1. Predávajúci po obdržaní e-mailovej objednávky kupujúceho overí dostupnosť objednaného tovaru alebo služby, platné ceny a termín dodania tovaru. V prípade, ak je predávajúci schopný splniť podmienky objednávky kupujúceho riadne a včas bez potreby úpravy týchto podmienok, zašle kupujúcemu záväzné akceptovanie objednávky. V opačnom prípade je predávajúci povinný vyžiadať si od kupujúceho súhlas s akoukoľvek zmenou týkajúcou sa skutočností uvedených v objednávke a až po jeho obdržaní môže predávajúci záväzne akceptovať objednávku za dohodnutých podmienok.
 2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je teda e-mailové potvrdenie objednávky predávajúcim na e-mail poskytnutý kupujúcim o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Takýto akceptačný e-mail predávajúceho je označený ako "Potvrdenie objednávky". Záväzné akceptovanie objednávky kupujúceho predávajúcim je potvrdením o uzavretí zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
 3. V prípade, ak si kupujúci objedná tovar, ktorý nemá predávajúci na skladom a tento tovar bude objednávaný u dodávateľa predávajúceho osobitne pre kupujúceho, je kupujúci povinný zaplatiť zálohu vo výške 50% z ceny tovaru. Predávajúci je povinný kupujúceho na túto skutočnosť upozorniť a postupovať pred akceptovaním objednávky podľa tohto článku, najmä bodu 1 a 3. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy na takýto tovar, nemožno od zmluvy odstúpiť. Ak kupujúci neprevezme tovar, pričom sa jedná o tovar, pri ktorom podľa ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. nie je možné učiniť odstúpenie od zmluvy, zaplatená záloha sa ponechá v zálohe u predávajúceho do doby, pokiaľ kupujúci nevyplatí celú kúpnu cenu a zároveň si tovar neprevezme.
 4. Konečná kúpna cena tovaru alebo služby bude kupujúcemu potvrdená v e-mailovom potvrdení objednávky zaslanom predávajúcim. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane 20% DPH. Predávajúci je plátcom DPH.
 5. K cene tovaru alebo služby budú prirátané aj náklady za doručenie tovaru.
 6. Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

Článok IV.

Platobné podmienky


 1. Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar:

  a) bankovým prevodom na účet predávajúceho

  b) v hotovosti pri prevzatí tovaru (dobierkou)

  c) platobnou kartou pri prevzatí tovaru
 2. Platba bankovým prevodom:

  - Ak si kupujúci zvolí spôsob zaplatenia kúpnej ceny tovaru alebo služby bankovým prevodom, platbu za tovar alebo službu poukáže na účet predávajúceho.

  - Variabilný symbol je zhodný s ID objednávky kupujúceho, ktoré kupujúci obdrží v potvrdzujúcom emaily.

  - Po prijatí platby na bankový účet predávajúceho bude zaplatený tovar obratom odoslaný kupujúcemu v zmysle Obchodných podmienok.
 3. Dobierkou:

  - Ak si kupujúci zvolí spôsob zaplatenia kúpnej ceny tovaru alebo služby pri jeho prevzatí, uhrádza platbu doručovateľovi v hotovosti, dobierkou.

  - Pri prevzatí tovaru zaplatí kupujúci cenu za tovar navýšenú o dopravné a poplatok za platbu.
 4. Hotovosťou alebo platobnou kartou:

  - Kupujúci je oprávnený zaplatiť za tovar aj hotovosťou v prípade, ak bol tovar doručený kupujúcemu priamo predávajúcim, alebo ak si tovar kupujúci vyzdvihol sám v predajni predávajúceho.

  - V predajni predávajúceho v Pezinku na adrese: Panholec 1 je kupujúci oprávnený zaplatiť za tovar aj platobnou kartou.

Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar, ktorý je skladom najneskôr do 30 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim. Napriek takto stanovenej dodacej lehote sa predávajúci snaží expedovať tovar podľa svojich kapacitných možností v čo najkratšom čase, v priebehu niekoľkých pracovných dní. O presnom dni expedície tovaru predávajúci kupujúceho informuje e-mailom.
 2. V prípade, ak tovar nebude skladom alebo bude vypredaný, dodacia lehota nebude 30 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim, ale bude s kupujúcim individuálne dohodnutá e-mailom alebo telefonicky.
 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, predávajúci o tejto skutočnosti informuje kupujúceho spolu s možnosťami čiastočných dodávok tovaru.
 4. Predávajúci zasiela kupujúcemu spolu s tovarom aj daňový doklad, a ostatné potrebné dokumenty k tovaru alebo službe.
 5. V prípade, ak predávajúci alebo kuriér dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru, prípade dodací list. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.
 6. Kupujúci je tiež povinný dôkladne skontrolovať tovar, vrátane obalu pri jeho prevzatí od predávajúceho alebo od kuriéra (ďalej v tomto bode ako „dopravca“). V prípade, ak kupujúci pri preberaní tovaru zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je kupujúci povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru tovar vymeniť.
 7. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky.
 8. Kupujúci je povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu pred prvým použitím tovaru a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Návod na použitie tovaru predávajúceho je aj na web stránke predávajúceho www.martinec.sk a je aj súčasťou dodávky.
 9. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu:

  a) kuriérom Slovenskej pošty

  b) vlastnou dopravou predávajúceho

  c) osobný odber v predajni predávajúceho: Panholec 1, 902 01 Pezinok.

Článok VI.

Poplatky za prepravu


 1. Doručenie kuriérom Slovenskej pošty s doručením do dvoch pracovných dní od expedície z nášho skladu:

  - V prípade doručovania tovaru kuriérom Slovenskej pošty bude kupujúci o termíne dodania tovaru vopred informovaný.

  - Pri odovzdávaní tovaru zaplatí kupujúci kuriérovi cenu tovaru + dopravné (t.j. cenu za doručenie tovaru). Cena za takýto spôsob platby je 1,20 €, o ktorú sumu bude navýšená kúpna cena s dopravným.

  - Cena za doručenie kuriérom je vypočítaná na základe cenníka Expres Kuriér, ktorý je k nahliadnutiu na http://www.posta.sk/sluzby/expres-kurier#a5. Konečná cena za doručenie tovaru kuriérom bude kupujúcemu oznámená vopred telefonicky, alebo e-mailom.

  - V prípade, ak tovar nebude možné doručiť kuriérom Slovenskej pošty (napríklad z dôvodu veľkosti, alebo váhy výrobku), bude kupujúcemu telefonicky alebo e-mailom navrhnutá zmena spôsobu doručenia tovaru.

  - Reklamácie za prípadné nedodanie tovaru zavinené kuriérom alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné uplatňovať priamo u kuriéra. Poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

  - Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérom Slovenskej pošty, prípadne uvedením nesprávnej adresy dodania kupujúcim.
 2. Doručenie vlastnou dopravou predávajúceho s doručením do siedmich pracovných dní od expedície z nášho skladu:

  - V prípade doručovania tovaru predávajúcim (jeho vlastnou dopravou) bude kupujúci o termíne dodania tovaru vopred informovaný.

  - Cena za doručenie tovaru predávajúcim (jeho vlastnou dopravou) je 25 € a táto cena za doručenie bude pripočítaná k cene za tovar.

  - Ak je súčasťou objednávky podhrabová doska, cena dopravy sa stanoví osobitne a kupujúci bude o jej výške informovaný telefonický alebo e-mailom.

  - Ak suma objednávky presiahne 300 €, predávajúci nebude účtovať kupujúcemu prepravné okrem prípadu, ak je osobitne určená cena dopravy v prípade PVC dosky a podhrabovej dosky.

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva


 1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom úplného zaplatenia ceny za dodávku.

Článok VIII.

Storno objednávky


 1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

Článok IX.

Právo na odstúpenie od zmluvy a poučenie spotrebiteľa

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej Obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim, ak sa s kupujúcim nedohodnú inak.
 2. Spotrebiteľ má na základe ustanovenia § 7 a nasledujúcich Zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa

  - prevzatia tovaru v prípade zmlúv predmetom ktorých je predaj tovaru alebo

  - uzavretia zmluvy o poskytovaní služieb.

  Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednávaného tovaru, alebo ak sa

  a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

  b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

  c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 3. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak odstúpenie od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr posledný deň 14dňovej lehoty na odstúpenie. Dodržanie lehoty preukazuje spotrebiteľ.
 4. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy:

  Formulár na odstúpenie od zmluvy.
 5. Spotrebiteľ je povinný bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predávajúcemu predmet zmluvy (tovar) v originálnom obale (ak je to možné), od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – s originálom daňového dokladu a dodacieho listu, a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§ 10 ods. 1 Zákona). Predávajúci odporúča spotrebiteľovi, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu daňového dokladu a tovar zasielali doporučene, ako poistenú zásielku. Vrátený tovar musí byť kompletný.
 6. Predávajúci neprevezme tovar vrátený spotrebiteľom formou dobierky.
 7. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar/službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia, do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 8. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša spotrebiteľ.
 9. Toto právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť v prípadoch uvedených v ustanovení § 7 ods. 6 Zákona, napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru,tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.
 10. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
 11. Ak má predávajúci začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (buď na základe zmluvy o službách alebo na základe požiadanie spotrebiteľa), spotrebiteľ udelením súhlasu so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci je povinný vyžiadať od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený o právach podľa ustanovenia § 4 ods. 6 písm. a) Zákona. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa ustanovenia § 4 ods. 6 Zákona, spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
 12. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Zmluvnými stranami sú predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:

  a) prevziať objednaný tovar,

  b) zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

  c) prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho prevzatí.
 3. Predávajúci je povinný:

  a) dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

  b) spolu s tovar alebo dodatočne zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru ako napríklad daňový doklad za tovar, ktorá slúži ako záručný list, dodací list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok XI.

Zodpovednosť za vady

 1. Zodpovednosť za vady je upravená v Reklamačných podmienkach, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke predávajúceho.


Článok XII.

Ochrana osobných údajov

1.Osobné údaje kupujúcich sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“).

2.Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúcich tretej osobe, okrem osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu (t. j. meno, priezvisko, dodacia adresa) poskytnutých kuriérskej službe alebo spoločnosti Slovenská pošta, a.s.. Bez poskytnutia osobných údajov kuriérskej službe alebo spoločnosti Slovenská pošta, a.s. by nebolo možné doručenie objednaného tovaru na kupujúcim zvolenú adresu. Prevádzkovateľ ďalej môže poskytnúť osobné údaje kupujúcich štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. a GDPR, ďalej aj účtovnej spoločnosti, audítorovi, daňovému poradcovi alebo advokátovi, ak tak ustanovuje právny predpis alebo zmluva.


3.Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

4.Práva kupujúceho ako dotknutej osoby

 • požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom;
 • požadovať opravu nesprávnych alebo neaktuálnych údajov alebo doplnenie chýbajúcich údajov;
 • požadovať vymazanie spracúvaných osobných údajov v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali;
 • požadovať obmedzenie spracúvania v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. ak dotknutá osoba napadne správnosťosobných údajov alebo spracúvanie jeprotizákonnéadotknutá osoba namieta protivymazaniu osobných údajovažiadanamiestotoho obmedzenie ich použitia;
 • požadovať od prevádzkovateľa prenos spracúvaných osobných údajov k inému prevádzkovateľovi,
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte Európskej únie v ktorom má trvalý pobyt, miesto výkonu práce alebo v mieste, v ktorom podľa nej prišlo k porušeniu povinností pri spracúvaní osobných údajov.Na území Slovenskej republiky plní funkciu dozorného orgánu Úrad na ochranu osobných údajov.
 • 5.Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje:Meno a priezvisko, E-mail, telefónne číslo, fax, adresa trvalého pobytu, príp. fakturačná a dodacia adresa, ktoré sú spracúvané za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo zaslaných objednávok, resp. vyplývajúcich zo zmluvných alebo predzmluvných vzťahov, t. j. za účelom dodania objednaného tovaru. Právnym základom spracúvania osobných údajov je teda plnenie zmluvy alebo plnenie zákonnej povinnosti.

  Doba uchovávania, resp. spracúvania osobných údajov kupujúcich je nasledujúca:

 • uchovávanie po dobu trvania zmluvného vzťahu, resp. po dobu splnenia všetkých povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
 • uchovávanie po dobu stanovenú právnymi predpismi, predovšetkým daňovými a účtovnými predpismi.
 • 6.Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné aj na web stránke: https://www.martinec.sk/


  Článok XIII.

  Neprevzatie tovaru

  1. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.


  Článok XIV.

  Záverečné ustanovenia

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
  2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
  3. Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal všeobecné obchodné podmienky, ako aj reklamačné podmienky.
  4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk
  5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim, taktiež sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
  6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  7. Vzťahy neupravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
  8. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 13. apríla 2017.

  Tieto Obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 13. marca 2015 (aktualizácia 01.02.2016, 13.04.2017, 25.5.2018)

  online kalkulácia Vypočítajte si koľko Vás bude stáť oplotenie
  Doprava ZADARMO Pri objednávke nad 300€ doprava v SR zdarma
  Montáž Zhotovenie oplotenia na kľúč.
  Odberné miesta Najväčšia sieť odberných miest v SR
  M+M Martinec s.r.o., Paholec 1, Pezinok 902 01, +421905569909, eshop@martinec.sk
  Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info